Określenie warunków realizacji usługi/dostawy(w tym cennik dostawy towarów)

Regulamin Sklepu Internetowego Uszyto dla…

§1 . Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja zasad korzystania ze Sklepu Internetowego Uszyto dla..., składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym Uszyto dla…, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Sklepie Internetowym Uszyto dla… - należy przez to rozumieć sklep internetowy działający pod adresem www.uszytodla.com/sklep, prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, dokonującą zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Uszyto dla... .

3) Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Właścicielem Sklepu Internetowego www.uszytodla.com/sklep jest Aleksandra Kopczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ALKOP Aleksandra Kopczyńska z siedzibą w Czeladzi, pod adresem ul. Słowiańska 36, 41-250 Czeladź zarejestrowaną pod numerem NIP: 644-103-23-40,REGON: ( dane kontaktowe: tel., e-mail: [email protected] ) zwana dalej Sprzedawcą.

4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Do dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Uszyto dla..., niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6. Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Ceny w Sklepie Internetowym Uszyto dla... zawierają podatek od towarów i usług i podawane są w złotych polskich (PLN). Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

8. Koszt dostawy wynosi:

- 15,50 zł - w przypadku dostawy na terenie Polski za pomocą Poczty Polskiej,

- 35,60 zł - w przypadku dostawy na terenie Europy za pomocą Poczty Polskiej,

- 24,99 zł - w przypadku dostawy na terenie Polski za pomocą kuriera,

- 150 zł - w przypadku dostawy na terenie Europy za pomocą kuriera.

9. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania dostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

10. Sprzedawca prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Ponadto, dokłada wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia były najwyższej jakości w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.

11. Rozmieszczenie wzorów na ubraniach w rzeczywistości może w niewielkim stopni u różnić się od projektów ubrań, prezentowanych w Sklepie Internetowym Uszyto dla….

12. Tabela rozmiarów produktów znajduje się w zakładce O nas.

13. W sklepie internetowym Uszyto dla... istnieje również możliwość realizacji indywidualnego zamówienia (szycie na miarę). Szczegółowe warunki realizacji indywidualnego zamówienia ustalamy za pomocą poczty elektronicznej [email protected] .

14. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego Uszyto dla…, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do tekstów, grafik, fotografii, materiałów audio-video, aplikacji oraz innego oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem, zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

15.Każde niezgodne z prawem korzystanie ze Sklepu Internetowego Uszyto dla… i poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci poszczególnych elementów jego zawartości poza przypadkami dozwolonymi przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego Uszyto dla … można uzyskać pod adresem e-mail: [email protected] .

16.Na stronach Sklepu Internetowego Uszyto dla... Sprzedawca może prezentować również linki, materiały i prezentacje zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich. Zasady korzystania z takich ofert lub usług określają odpowiednie podmioty trzecie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z ofert i usług tych podmiotów ani za treść witryn internetowych, do których przekierowują umieszczone przez Sprzedawcę linki.

                                                                   

                                                                       §2. Zamówienia

1. Zamówienia składane są poprzez Sklep Internetowy Uszyto dla... .Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.  

2. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 powyżej.   

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji zamówienia za pomocą poczty elektronicznej. Możliwe jest również potwierdzenie telefoniczne. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

4. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie przez Sprzedawcę w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Kupujący w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o niedostępności zamówionego produktu podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty).

5. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca potwierdzi zamówienie na produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie powiadomiony za pomocą poczty elektronicznej.

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 powyżej Sprzedawca może również anulować zamówienie w całości.  

7. W przypadku anulowania całości lub części zamówienia, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

9. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane są po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Sklep Internetowy Uszyto dla… proponuje następujące formy płatności:

1) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

2) płatność e-przelewem PayU

3) płatność kartami płatniczymi i kredytowymi za pomocą PayU

11. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza Poczta Polska lub kurier. Przesyłka zostaje wysłana do 14 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

12. Towar objęty zamówieniem jest dostarczany Kupującemu przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, tj. Paragonem lub fakturą VAT. Jeśli faktura ma zostać wystawiona na firmę, należy podać nazwę, dane oraz NIP firmy. Dokonując zakupu Kupujący automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.

13. Po otrzymaniu przesyłki, Kupujący powinien sprawdzić stan przesyłki i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Kupującego i doręczyciela.

                                                          §3. Reklamacja zakupionego produktu

1. Strony umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, jeżeli wada zastanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na rzecz wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

3. Z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej, Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy produkt, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w wymaganym czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy.

4. Kupujący zgłasza reklamację na adres e-mail: [email protected] i przesyła zakupiony towar wraz załączonym pisemnym uzasadnieniem reklamacji na poniższy adres:

Aleksandra Kopczyńska

Ul. Słowiańska 36

41-250 Czeladź 

Formularz reklamacji stanowi załącznik numer 1 do niniejszego regulaminu.

5. Sprzedawca zwraca Kupującemu koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.

6. Jeżeli w wypadku niezgodności towaru z umową, nie będzie możliwa naprawa, bądź wymiana towaru na nowy (np. z uwagi na fizyczny jego brak w magazynie), Sprzedawca zwróci równowartość jego ceny. Niezależnie od powyższego, Sprzedawca poinformuje Kupującego o możliwej wymianie na inny towar o tożsamych parametrach.

                                                       §4. Zwrot i wymiana zakupionego produktu

1. Kupującemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia produktu w posiadanie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

2.   Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Produkt zwracany przez Konsumenta, w związku z odstąpieniem od umowy na zasadzie wskazane w ust.1:

- powinien być kompletny

- powinien posiadać paragon, metki

- nie powinien nosić śladów użytkowania, plam itp.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1, zarówno Sprzedawca jak i Kupujący są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.

6. Zwrotowi nie podlegają poniesione przez Kupującego koszt odesłania towaru związanego ze zwrotem towaru.

7. Kupujący dokonując zwrotu towaru przesyła zwracany towar na poniższy adres:

Aleksandra Kopczyńska

Ul. Słowiańska 36

41-250 Czeladź

8. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

                                                                    § 5. Ochrona danych osobowych

1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń). 

2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

3. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do Sprzedawcy na adres poczty e-mail: [email protected]

4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych.

§6. Postanowienia końcowe

1. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym – wszelkich informacji udziela Sprzedawcy pod adresem e-mail: [email protected]

2. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych oraz organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego Uszyto dla… zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.  

 

 

 

Załącznik numer 1

 

 

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 

 

                                                                                                                 Data   …………   Miejscowość……………………

Aleksandra Kopczyńska

Ul. Słowiańska 36

41-250 Czeladź

e-mail:[email protected]

 

                                                                                                                                        ………………………………

                                                                                                                                        (imię i nazwisko)

                                                                                                                                        ………………………………

                                                                                                                                       ………………………………

                                                                                                                                                (adres)

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 

 

 

 

Niniejszym zgłaszam reklamację produktu…………………………………………………………………………, numer zamówienia………………………….

 

Powodem reklamacji jest ………………………………………………………………..………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

W związku z powyższym wnoszę o wymianę produktu na nowy/ nieodpłatną naprawę produktu/ obniżenie ceny produktu o kwotę ……/odstępuję od umowy(*).

 

W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany produktu, wnoszę o obniżenie ceny produktu o kwotę …………/odstępuję od umowy(*).

 

Oświadczam, że koszt odesłania towaru wyniósł ……………

 

                                                                                                                          

                                                                                                                            …………………………………………………

                                                                                                                             (czytelny podpis Kupującego)

 

 

 

Załącznik numer 2

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Aleksandra Kopczyńska

Ul. Słowiańska 36

41-250 Czeladź

e-mail:[email protected]

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*)

 

- numer zamówienia

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

 

- Podpis konsumenta(-ów) ( tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data